Turistička agencija - Kruševac 037 441 215 064 3524115 navis@navis.rs

Redovna cena aranžmana 139 €

Snižena cena aranžmana 125 €

- Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate

ARANŽMAN OBUHVATA:

 - Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja;

 - Smeštaj na bazi 2 noćenja u Montekatiniju sa doručkom u hotelu 3* ili 4*

 - Usluge vodiča u autobusu,

 - Troškove organizacije putovanja.

 ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 Fakultativne izlete:

- Sijena i San Điminjano 30 eur

- Upoznajmo Firencu 10 eur

- Piza i Luka 25 eur

 - Turistička taksa (plaća se na licu mesta na recepciji hotela u Montecatiniju, hotel 3* 1 eur / danu, hotel 4* 1.60 eur / danu

 - Međunarodno zdravstveno putno osiguranje (izdaje se u agenciji);

 - Doplata za jednokrevetnu sobu – isključivo na upit;

 - Individualne troškove putnika.

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

 *SVE CENE FAKULTATIVNIH IZLETA SU PODLOŽNE PROMENI DO POLASKA NA PUT. TRENUTNO STANJE NA TRŽIŠTU, USLOVLJENO VELIKIM POSKUPLJENJIMA I INFLACIJOM U EVROPI, NE DOZVOLJAVA DA AGENCIJA GARANTUJE CENE FAKULTATIVNIH IZLETA U TRENUTKU POTPISIVANJA UGOVORA O PUTOVANJU!

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta… Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda Organizator putovanja

 NAČIN PLAĆANJA:

– Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.

– Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3 jednake mesečne rate, čekovima gradjana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu 

NAPOMENE:

 -Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa

 – Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta -Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

-Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije

 -u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

 -Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.

 -Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju

 -Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju

 -Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.

 -Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

 -Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

-Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec.

 -Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Uz program važe Opšti uslovi putovanja ogranizatora putovanja – Jungman Travel DOO, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021. Cenovnik broj 1 od 23.09.2022.